National Symposium on Light - Matter Interactions
(NSLIMI 2019)

Dec. 26, 2019, ICSR Building, IIT Madras, Chennai-600036

Organizing committee

Chief Patron Patrons Convener Co-Convener
Bhaskar Ramamurthi (Director) A K Mishra (Dean, AR)
K. Sethupathi (Head, Physics)
Prem B Bisht Balaji Srinivasan

Treasurer Technical Chair Local Hospitality Transportation
M. K. Jain C. Vijayan & Deepa V A R Ganesan
M V Satyanarayana
Bijoy K Das

Venue/event management
Shanti Bhattacharya & VV Ragavendra Sai

Local advisory committee

 • Anil Prabhakar
 • Aravind G.
 • Chakravarthy S. R.
 • Edamana Prasad
 • Jayeeta Bhattacharyya
 • Khankhoje Uday
 • Mishra Abhishek
 • Pandey Manoj
 • Piyush Chaunsali
 • Rajakumar B.
 • Shanmugan P.
 • Sivarama Krishnan
 • Sujatha N.
 • Vasa N. J.

National advisory committee

 • Alika Khare, Guwahati
 • Asima Pradhan, Kanpur
 • Amitava Roy, New Delhi
 • Ashutosh, New Delhi
 • Bala Pesala, Chennai
 • D. N. Rao, Hyderabad
 • D. S. Mehta, New Delhi
 • H. B. Tripathi, Naini Tal
 • H. D. Bist, Haldwani
 • H. C. Kandpal, New Delhi
 • Hirdyesh Mishra, Banaras
 • K. K. Pandey, Bangalore
 • Kailash Jena, Ropar
 • N. B. Joshi, Bangalore
 • P. Joshi, Bangalore
 • P. Ramamurthi, Chennai
 • P. K. Dutta, Kharagpur
 • R. Brakaspathy, Chennai
 • R. Dantham, Patna
 • R. P. Joshi, Haldwani
 • Rajeev Bhatt, Indore
 • S N Thakur, Banaras
 • S.Venugopal Rao, Hyderabad
 • U. Tripathy, Dhanbad
 • Vinod Rawat, Mumbai